آشنایی با سامانه مدیریت پارکینگ هوشمند

فضای عمومی شهرها در جوامع کنونی بیش از بیش نیاز خود را به مدیریت آشکار می سازد و مدیریت بدون کنترل و نظارت هیچ معنایی ندارد.روزانه تعداد بیمشاری خودرو که هر لحظه نیر بر آنها افزوده می شود و لزوم مدیریت جامع و کامل بر مکان های پارک، علاوه بر ایجاد آرامش و امنیت عمومی به تغییر چهره شهرها و نیز به فضایی متمایز و چشمگیر کمک شایانی می کند.ساخت و ظهور پارکینگ های متعدد، خبر از آغاز فرآیندی تازه در شهرسازی می دهد، مسیری که در آن علاوه بر اهمیت ایجاد فضایی که معماری آن بتواند نیازهای بر حق شهروندان را برطرف کرده و مدیریت صحیح آن نیز، بر استفاده بهینه و کامل از کلیت و امکانات فضای بوجود آمده، صحه بگذارد.امروزه وجود ابزارهای الکترونیک و فضای دیجیتال بیش از پیش توانایی های مهندسان را به ظهور رسانده و توانسته آرزوهای چندین ساله آنها را که به دلیل ضعف تکنولوژی غیر قابل پیاده سازی بودند، جامع عمل بپوشاند . با تکنولوژی امروز مهندسان خواهند توانست فضای پارکینگ را کاملا کنترل کنند، مدیریت کنند و حتی زمانی که هیچ پرسنلی وجود ندارد و خود نیز در راهی بسیار دور به سر می برند، نظم را برقرار کنند.
امروزه مدیریت پاركینگ یكی از مهمترین ابزارها در مدیریت شهری است. سطوح مختلف امكانات پاركینگ می تواند بر كارایی ترافیك و افزایش كیفیت زندگی شهری تأثیر بگذارد. بعد از گذشت چندین دهه و افزایش خودرو و نبود فضای كافی برای پارك و در نهایت هزینه زیاد ساختن امكانات پاركینگ، ارزیابی دقیق برای مدیریت و مكانیابی پاركینگ را به امروری ضروری مبدل کرد. سیاست گذاران بخش حمل و نقل در سالهای اخیر به پارکینگ توجه بیشتری کرده و از آن به عنوان یک مکانیزم بالقوه برای رفع مشکلات ترافیک موجود و تراکم شهری نام می برند. همین امر باعث شده که تحقیقات گسترده ای در جنبه های مختلف پارکینگ و تقاضای پارکینگ انجام شود.

سیستم هوشمند سازي پارکینگ را در حالت کلی به دو بخش زیر می توان تقسیم کرد:

1-سیستم راهنماي پارکینگ(شامل تابلوهاي نشانگر،چراغهاي سبز و قرمز ،سنسورهاو…)

2-سیستم مدیریت پارکینگ(شامل راهبندها و…) سیستم راهنمایی پارکینگ چیست؟ به صورت کلی سیستمی است که به شما کمک می کند که در کمترین زمان ممکن مکان قابل دسترس براي پارك را بیابید. مرحله اول زمانی که شما وارد پارکینگ می شوید، ورودي ساختمان داراي یک نمایشگر بزرگ جهت نشان دادن تعداد فضاهاي قابل دسترس در هر طبقه است. مرحله دوم به محض اینکه وارد تقاطع اصلی شوید، داراي یک نمایشگر دیگري است که به شما می گوید چند فضاي قابل دسترس در سمت راست، چپ و روبروي شما وجود دارد. مرحله سوم هنگامی که به راهرو می رسید، با نگاهی به لامپ LED در هر فضا، سبز به معنی آزاد بودن جاي پارك می باشد، در غیر این صورت چراغ به رنگ قرمز می باشد.

مزایاي اجراي سیستم پارکینگ هوشمند براي مدیران :

 افزایش فضاي پارك ماشین

 کاهش هزینه عملی

 گردش سریع فضاهاي در دسترس به معنی افزایش درآمد

 مدیریت صحیح و کنترل پارك ماشین ها

 کاهش شکایات مشتریان

 مدیریت جامع آمار

 بهینه سازي ارزش ملک

مزایاي اجراي سیستم پارکینگ هوشمند براي راننده :

 ارتقاي رضایت کار

 حفظ زمان و سوخت

چرا پروژه شما به پارکینگ هوشمند نیاز دارد؟

        – در صورت نبود سیستم هوشمند پیدا کردن جاي پارك به خصوص در ساعات شلوغی مشکل زا می شود.

        – فضاهایی وجود دارند که در نقاط دور افتاده تر قرار دارند و قابل روئیت نیستند و به ندرت اشغال می شوند.  

       – با در نظر گرفتن روند بسیار سریع رشد تکنولوژي و براي عقب نماندن از فن آوري روز، امروزه تمام پروژه ها نیازمند یک سیستم هوشمند براي ارتقاء وجه ساختمان می باشند.